Úvod
Obce
Kľúče
 

2K18 s. r. o.


Spoločnosť s ručením obmedzeným

IČO: 51799421

Deň zápisu: 30.6.2018

Winterova 1778/62
Piešťany
92101

Vložka 42578/T, oddiel Sro

 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
 • činosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
 • Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 • Prenájom hnuteľných vecí
 • Administratívne služby
 • Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
 • Vedenie účtovníctva
 • Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
 • Prípravné práce k realizácii stavby
 • Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
 • Sťahovacie služby
 • Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
 • Čistiace a upratovacie služby
 • Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
 • Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
 • Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
 • Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
 • Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
 • Kuriérske služby
 • Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
 • Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
 • Verejné obstarávanie
 • Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
 • Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
 • Faktoring a forfaiting
 • Prevádzkovanie výdajne stravy
 • Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
 • Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
 • Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
 • Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
 • Služby súvisiace so skrášľovaním tela
 • Fotografické služby
 • Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu
 • Výroba jednoduchých výrobkov z kovu
 • Výroba nápojov
 • Prevádzka malých plavidiel
 • Dopravná zdravotná služba
 • Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
 • Finančný leasing
 • Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
 • Služby požičovní
 • Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
 • Výroba koksu a rafinovaných produktov
 • Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m
 • Výroba a hutnícke spracovanie kovov
 • Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov
 • Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
 • Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie
 • Poskytovanie sociálnych služieb
 • Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
 • Výroba bižutérie a suvenírov
 • Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
 • Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu
 • Chov vybraných druhov zvierat
 • Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
 • Poskytovanie služieb v rybárstve
 • Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami
 • Prevádzkovanie jaslí
 • Prevádzkovanie vodnej záchrannej služby
 • Prevádzkovanie čistiarne a práčovne
 • Textilná výroba
 • Odevná výroba
 • Spracovanie kože
 • Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava
 • Výroba hračiek a hier
 • Výroba metiel, kief a maliarskeho náradia
 • Výroba krmív a kŕmnych zmesí
 • Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu
 • Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
 • Organizovanie a usporadúvanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí
 • Keramická výroba
 • Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
 • Záložne
 • Finančný Iízing
 • Výroba obuvi a komponentov obuvi s vynimkou ortopedickej obuvi
 • Výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu
 • Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov
 • Výroba hudobných nástrojov
 • Zadávanie klinického skúšania liečiv
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti elektrotechnickej výroby
 • Poskytovanie služieb erotického charakteru
 • Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v predmete podnikania
 • Nákup, predaj a prenájom zbraní a streliva
 • Výroba stavebno-stolárskych výrobkov
 • Výroba vína a vinárskych výrobkov
 • Havarijný technik a špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií
 • Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
 • Prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich regenerácii - prevádzkovanie sauny
 • Vypracovanie a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovov
 • Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej
 • Výroba proteínových potravinárskych výrobkov
 • Prevádzkovanie práčovní
 • Prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu v rozsahu voľnej živnosti
 • Výroba krmných zmesí
 • Oprávnené overovanie správ o emisiách skleníkových plynov z prevádzky
 • Organizovanie športových, kultúrnych, iných spoločenských podujatí a veľtrhov
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, dopravy a výroby
 • Organizovanie športových, kultúrnych, kultúrno-vzdelávacích a spoločenských podujatí
 • Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
 • Vykonávanie odbornej prípravy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
 • Výroba kŕmnych zmesi
 • Inzˇinierska cˇinnostˇ, stavebne´ cena´rstvo, projektovanie a konsˇtruovanie elektricky´ch zariadeni´
 • Dizajnérske činnosti
 • Výroba sviečok a tieniacej techniky
 • Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení v rozsahu voľnej živnosti
 • Výroba cukrárskych výrobkov
 • Vypožičiavanie, prenájom a úschova zbraní a streliva
 • Poskytovanie služieb a výroba hotových jedál v spojení s predajom na priamu konzumáciu
 • Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií
 • Administratívne služby a služby súvisiace s počítačovýmspracovaním údajov
 • Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
 • Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
 • Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
 • Informačná činnosť
 • Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov
 • Služby súvisice s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
 • Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
 • Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
 • činnosť na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení
 • Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba
 • Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
 • Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a prenosu informácií
 • Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov
 • Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov
 • Počítačové služby a služby spojené s počítačovým spracovaním údajov
 • Pocˇítacˇové služby a služby súvisiace s pocˇítacˇovým spracovaním údajov
 • Stavebné cenárstvo, projektovanie, konštruovanie elektrických zariadení
 • Služby súvisiace s produkciou zvukových nahrávok
 • Spracovanie a výroba potravinárskych výrobkov
 • Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo a konštruovanie elektrických zariadení
 • Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva, obchodu a služieb
 • Výroba potravinárskych prípravkov
 • Výroba a opracovanie jednotlivých výrobkov z kovu
 • Vy´roba a opracovanie jednoduchy´ch vy´robkov z kovu
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, reklamy, výroby a športu
 • Poskytovanie sluzˇieb osobne´ho charakteru
 • Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov alebo audiovizuálnych diel
 • Výroba obuvi s výnimkou ortopedickej obuvi
 • Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení na regeneráciu a rekondíciu
 • Inžinierska činnosť, projektovanie a konštruovanie mechanických zariadení
 • Finančný lízing tovaru
 • Výroba kŕmnych zmesí a návnad
 • Na´kup, predaj alebo preprava zbrani´ a streliva
 • Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, Prenájom hnuteľných vecí;
 • Organizovanie športových, kultúrnych, rodinných, firemných a iných spoločenských podujatí
 • Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich


Máte dodatočné informácie o tejto firme? Otváracie hodiny, telefónne číslo, e-mail, popis služieb alebo cenník? Uverejnite tieto informácie zdarma tu:

maloobchod, sprostredkovanie, ekonóm, stavba, prenájom, administratíva, úver, účtovníctvo, spracovanie, rekonštrukcia, sťahovanie, čistenie, občerstvenie, poľnohospodárstvo, ubytovanie, doprava, kuriér, auto, odpad, obstarávanie, kultúra, faktoring, pohľadávky, strava, správa, vzdelávanie, regenerácia, telo, fotenie, betón, kov, nápoje, loď, preprava, vývoj, leasing, drevo, požičovňa, lesníctvo, koks, studne, hutníctvo, guma, registratúra, meranie, bižutéria, nerasty, audit, zvieratá, ryby, jasle, záchrana, čistiareň, textil, odevy, koža, sklo, hračky, krmivo, trh, motory, šport, keramika, clo, záložňa, hnojivo, hudba, erotika, stroj, zbraň, stolár, víno, telovýchova, opracovanie, proteín, potrava, elektrina, dizajn, sviečka, cukrárstvo, reklama, príroda, informátor, kanalizácia, film, producent, vydavateľstvo, oprava, súčiastky, celulóza, nacenenie, audio, inžiniering, tovar, služby, poradenstvo, pôžička, dáta, exteriér, rekonštrukcie, nehnuteľnosti, upratovanie, záhrada, náklad, zásielka, vozidlo, zábava, podujatia, forfaiting, jedlo, akcie, rekondícia, fotografia, sadra, plavidlo, signalizácia, financie, stolárstvo, poľovníctvo, vŕtanie, kovy, plasty, sociálne, kontrola, suveníry, rašelina, environmentalistika, chov, rybárstvo, deti, práčovňa, šaty, šitie, sklárstvo, hry, trhovisko, dlh, lízing, pesticídy, nástroj, elektrotechnika, stroje, zbrane, vinárstvo, sauna, potraviny, pranie, podujatie, elektrika, grafika, bufet, informatika, marketing, skladovanie, technika, informácie, potrubie, videotvorba, polygrafia, domácnosť, korok, elektronika, lepenka, projekt, veľkoobchod, peniaze, počítače, interiér, záhradníctvo, balík, údržba, organizovanie, vymáhanie, byty, zdravie, krása, cement, čln, pacient, zabezpečenie, voda, pomoc, analýza, bahno, manažér, farma, rybolov, plavčík, výroba, tržnica, diely, záruka, agrochémia, zariadenia, strelivo, kovoobrábanie, potravinárstvo, veľtrh, tieniaca, obcerstvenie, prieskum, veda, diagnostika, videozáznam, knihy, slama, optika, papier, projekty, skrášľovanie, bezpečnosť, testovanie, príprava, prostredie, záchranár, vozidlá, hudobniny, výstava, vzdelanie, stavebníctvo, produkcia, prútie, konštrukcia, management, dusík, hudobný, obrábanie